Voorwaarden

Begrippen en afkortingen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis:

Gebruik en diensten

Inspanningsverplichting

Helpdesk XS Data

Privacy

Beveiliging

Onderhoud

Einde gebruik Digitale Kluis

Aansprakelijkheid

Klachten

Intellectueel eigendom

Wijziging gebruiksvoorwaarden

Geschilbeslechting